3- هفته دولت

باعنایت خداوند متعال ورهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی (ه)   وحضور ملت عزیزوهمیشه درصحنه ، انقلاب اسلامی دربهمن سال  ١٣۵٧به پیروزی رسید. انقلاب اسلامی دستاورد و آرزوی همه انبیاءواولیاءاز آدم تا خاتم بود وانقلاب اسلامی  مظهرعشق وحماسه وایثاروگذشت وفداکاری یک ملت بود.ملتی که درطول ٣١سا ل ازعمرپربرکت انقلاب اسلامی ،  شجاعانه باپیروی از دستورات ولی فقیه که همانا بنابر فرمایش امام راحل که پشتیبان ولایت فقیه باشید تابه کشورتان آسیبی نرسد،درمقابل دشمنان خارجی وایادی آنها درداخل به خصوص فتنه سال٨٨ایستادند که ثمره  آن عزت   وسر بلندی ملت عزیزایران اسلامی در دنیا وموفقیت در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،علمی و...بود. ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنر وهفته دولت، امیداست با نصب العین قراردادن کلام روحبخش مقام معظم رهبری در سال همت مضاعف و  کار مضاعف برای رسیدن به قله افتخار وبالندگی که باتلاش شبانه روزی رییس جمهور محترم ومردمی جناب آقای دکترمحمود احمدی نژاد وپیگیری جدی و همراهی مسو لین اجرایی ،زمینه خدمتگزاری بهتر به مردم عزیز ،شاهد خلق صحنه هایی همچون روزقدس.٢٢بهمن.٩دی باشیم.

/ 0 نظر / 20 بازدید