64 - ماهواره ، مهمانهای ویرانگر (1)

از میان شیـوه های استعمـاری و سلطه گری ، آنچه از همه خطـرناک تر و در عین حـال مخفی تر می باشد ، سلطـهی فرهنگی است. خطـری که در ایـن زمینه جبهه ی اسلامی ما را تهدید می کند ، به خاطر گستردگی جبهه ی تهاجم ، پیچیدگی آن و صدماتی است که از نظر معنوی به روح او واردمی کند و افکار وارزشها و عقاید را در درون وی به نابودی می کشد و حیات معنوی اش را مختل می سازد.

امـروزه دشمنان اسلام برای انجـام مقصـود خویش ، با استفاده از همهی ابزارها و  شیوه ها و با به کارگیری برترین تکنولوژی ها وجدیدترین روشهای علمی  ، به جبههای به وسعت قلبهایمعتقد و سالم و دین باور ، سراسر جهان اسلام  را مورد هجوم ناجوانمردانه ی خویش قرار داده اند.

« دیگرمسأله ، آمدن بیگانه به داخل یک خاک مطرح نیست بلکه سخن از بیگانه شدن از خویش و از درون پوسیدن است »

 از میان ابزارهایی که فرهنگ ها و تمدن ها را به چالش های جدی  کشانده،ماهواره است که با هدف تهاجم فرهنگی به دیگر کشورها در عرصهی رسانه ها ، جایی برای خود بازکرده است.گسترشروز افزون ماهواره ها،گسترش بی بند و باری و به وجود آمدن فساد در جامعه و به انحطاط کشیدن برخی از جوانان و گسترش روز افزون مشروبات الکلی،ایجادگروههای غربی مانند : هوی متال ها،رپ ها و شیطان پرستها ، تمایل به مد گرایی و... همه و همه نشان از هدفمند بودن تهاجم از طرف دشمن است ، این بار دشمنبا استفاده از روش های نرم افزاری فکری و تبلیغی بر خلاف دوره ی قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود ، قلب جامعه ، یعنی زنان و جوانان را هدف گرفت.

از ایـن رو ، دشمنان برای تـأمین اهداف جنگ نرم خود ، راهکارهایی را اتخاذ کرده اند که  عبارت است از :

  1. نشانه گیری فرهنگ دینی
  2. ترویج زندگی اشرافی و مدگرایی
  3. الگوهای پوشالی
  4. زیر سئوال بردن  فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت

در واقع پایههای هر جامعه،ریشه در ارزشها و نظام عقیدتیآن دارد.بنابراین برای تضعیف هر جامعه ،کافی است  تا فرهنگ آن را تضعیف  کرد.با این کار افراد جامعه  از خود بیگانه  شده و بر خلاف آنچه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل می دهد ، رفتار می کنند.

دشمن برای حملات فرهنگی،نیاز به ابزار و وسایل کارآمد دارد.بنابراین همانطور  که لازمه ی حملات نظامی ابزار و آلات جنگی است،لازمه ی تهاجم فرهنگی نیز وسایلی استتا گلولههایزهراگین  فرهنگی دشمن از ماهواره ها گرفته تا اینترنت ، رادیو و توزیع کتابهای ضد فـرهنگی و دگر اندیش،به  بـراندازی نظام های مخالف و تضعیف آنها مبادرت ورزد.هنگامیکه انواع تکنولوژیها را بدون هیچ گونه  محدودیت و مطالعه ای و فقط بر اساس برخی گمانها به خانه می آوریم ، به عواقب آن فکر نمی کنیم. عواقبی که در اکثر مواقع  از کنترل  ما خارج است و تبعات ویرانگری را بدنبال خواهد داشت و ماهوارههم جزء همین تکنولوژی هاست که استفاده ی نادرست از آن تبعات بسیار مخربی را به دنبال دارد که  در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم :

  1. ترویج خشونت : در برنامه های تولید شده در تلویزیون های ماهواره ای عموماً صحنه های خشن  و بدون سانسور و بدون توجه به سن مخاطب ، به وفور نمایش داده می شود.مسلمـاً دیدنچنین صحنههاییدر ضمیر ناخودآگاه افرادتأثیر میگذارد،گاهی این صحنه ها آنقدرطبیعی و هنرمندانه ساخته شده اند که افـراد با دیدن این صحنه ها گویی که نـوعی آموزش نحوه ی  بـروز خشونت را دریافت می کنند.
  2. سست شدن بنیان خـانـواده : از دیگر تبعات استفاده از مـاهـواره در خانه،فـروپاشی خانواده است.ورود ماهواره به خانه را می توانبه منزلهی ورودیک فردنامحرم ولااُبالی دانست که دوستی ناباب برای فرزندان است،در صدد اختلاف افکنی بین زن ها و شوهرهاست،دین افراد را می گیرد ، مـرزها و حریم های خانواده را می شکند ، به آسانی حقیقت های سیاسی و اجتماعی را  وارونه جلوه می دهد، خرید ماهواره به منزله ی دعوت یک فرد ناباب به منازل است. سریال و فیلم های ماهواره ای به طور هدفمند ، عفّت و اخلاق اجتماعی را نشانه گیری کرده اند.
  3. آسیـب های فـردی : از مهمترین آسیب هایی کهمـاهـوارها در حوزه ی فردی ایجاد می کنند عبارتند از : به ناآرامی های فکری ، عدم امنیت روانی عدم اعتماد به اطرافیان ، دروغگو  دانستن همهیا اکثر افراد،ایجاد روحیهی دوگانگی شخصیتی در درازمدت،القایافسردگیو غم و نا امیدی در بین جوانان ، ترویج هیجان کاذب و ...
  4. دخالت سیـاسـی : یکی دیـگر از آسیبهایی که ماهواره برجامعه وارد می کند ، دخالت سیاسی قدرتهای بیگانه درامورداخلی کشور می باشد،این قدرتها با راه اندازی شبکه هایی به ظاهر سعی می کنند خیلی بیطرفانه واقعیت های رخداده را به اطلاع بینندگان بی خبر داخلی برسانند!!

خیلی زیرکانه اخبار و اطلاعات را جهت دهی نموده وخواستههایخویشرا به مخاطبین القامی کنند و گاهی پا را فراتر گذاشته و از مخاطبان میخواهند که به مبارزهبا نظاممقدّسجمهوری اسلامی بپردازند و برخی از این شبکه ها با شایعه سازی ، به ایجاد بدبینی و کاهش اعتماد اجتماعی در جامعه می پردازند که صد البته بودجه ی آن ها ازطرف سـازمان سیا و نهاد های مشابه آن تأمین می شود. آنچه گفته شد تنها گوشه ای از آثار مخربی است که ماهواره ها بر زندگی انسان می گذارد ...

امّا چه باید کرد؟! چه راهکارهایی برای  مقابله با ماهواره ها وجود دارد؟! درپاسخ به پرسش بالا چند نکته را میتوان مطرح نمود :

1- آگاهی بخشی خـانواده ها با اثـرات مخرب مـاهـواره میتواند نقش بسیار مهمّی در مقابله با آن داشته باشد.

2-لازمه ی آگاهی بخشی در جامعه ، استفاده از اسباب و ادوات خاصی است تا بتوان بـرای مقابله و حتّی تهاجم از آن بهره جست.این ابزار چیزی نیست جز رسانه.

هرچند که رسانه ی ملّی در طی سالیان گذشته بـرنامه های خـوبی را تهیه و تولید نموده  است امّا متأسفانه این امراز تداوم لازم برخوردار نبوده است واز برنامه ریزی متناسب با نیازهای روز تبعیت نکرده است. صدا و سیما می تواند با تولید برنامه های مناسب و هـدفمند و با بهـره گیری ازنظرات کارشناسان ،رسانه های خارجی را با چالش جدّی مواجه سازد.دراین برهه از زمان رسالت رسانه ملّی دوچندان است.

3-  با توجه به رشدروز افزون استفاده از ماهوارهها و تأثیرات مخربیکه بطور مستقیم و غیر مستقیم ، این ابزار بر زندگی فردی و اجتماعی افراد می گذارد ، این سؤال مطرحمی شود که آیا وقت آن نرسیده تا مقابله ی جدّی و قانونی با ماهواره آغاز شود؟!

 قانون ممنوعیت ماهواره در جامعه نه تنها اهانت به  عقل و شعور مردم نیست بلکه خدمت و احترام به کیان خانواده است ، زیـرا با تضعیف خـانواده بسیاری از اهداف فرهنگی محقق می شود.پسبا نگاهی همه جانبه به مضرات استفاده از ماهواره، جلوی ورود بیگانگان  را که حامل پیام فرهنگ مبتذل غربی به کانون گرم خانواده ایرانی است بگیریم ...

/ 0 نظر / 30 بازدید